Warunki korzystania z serwisu

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI.

Firma Spin Master Studios, Inc. („Spin Master Studios”, „Firma”, „my”) udostępnia niniejszą stronę internetową („Strona”) oraz wszystkie powiązane z nią usługi i produkty (łącznie: „Usługi”), bez jakichkolwiek ograniczeń, na podstawie niniejszej umowy („Umowa”) oraz zawartych w niej warunków korzystania z serwisu. Niniejsza Umowa reguluje stosunki pomiędzy użytkownikiem serwisu („Użytkownik”) i/lub Strony a Firmą odnoszące się do korzystania z Usługi przez Użytkownika.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian: (i) warunków korzystania z Serwisu, zawartych w niniejszej Umowie; (ii) Serwisu, w tym eliminowania, dodawania, modyfikowania lub wycofywania dowolnych treści, funkcji lub danych udostępnianych przez Serwis lub godzin, w których Serwis jest dostępny; (iii) wszelkich ewentualnych opłat oraz (iv) wyposażenia, urządzeń lub oprogramowania, niezbędnego do korzystania z oraz uzyskiwania dostępu do Serwisu.

Wszelkie wprowadzane zmiany wchodzą w życie natychmiast po powiadomieniu o ich zaistnieniu. Powiadamianie może odbywać się w różny sposób i z wykorzystaniem różnych środków, w tym, bez ograniczeń, poprzez zamieszczanie informacji na Stronie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony lub Serwisu, mające miejsce po powiadomieniu o zmianach, będzie rozumiane jako akceptacja tych zmian. Zaleca się odwiedzanie niniejszej strony w pewnych odstępach czasu, co pozwoli Użytkownikowi upewnić się, że zapoznał się z najbardziej aktualną wersją niniejszej Umowy.

JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM I WYRAŻA ZGODĘ NA REJESTRACJĘ DZIECKA W NINIEJSZYM SERWISIE, JEDNOCZEŚNIE AKCEPTUJE WARUNKI UŻYTKOWANIA TEGO SERWISU W IMIENIU DZIECKA.

1. KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI SERWISU

Strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie Strony w celach komercyjnych lub w inny sposób, według uznania Firmy niezgodny z prawem, krzywdzący Firmę lub dowolną osobę bądź jednostkę, jest niedozwolone. Użytkownik rozumie, zgadza się i przyznaje jednak, że spoczywa na nim wyłączna odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymywanie całego sprzętu zapewniającego dostęp do sieci Internet, komputera i pozostałych urządzeń zapewniających dostęp i możliwość korzystania z Serwisu oraz że spoczywa na nim wyłączna odpowiedzialność za regulowanie płatności z tym związanych.

Wszelkie informacje, materiały, funkcje oraz zawartość innego rodzaju (w tym zgłoszenia, zgodnie z określeniem poniżej), umieszczone na stronach internetowych firmy Spin Master Studios stanowią własność Firmy, objętą prawami autorskim bądź są własnością jej licencjodawców lub licencjobiorców, objętą prawami autorskimi. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są zastrzeżone.

2. UŻYTKOWNICY

W celu uzyskania dostępu do Serwisu i korzystania z jego funkcji Użytkownik musi utworzyć konto („Konto”). Przed ukończeniem procesu rejestracji swojego Konta Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie wszystkich warunków i postanowień niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na warunki niniejszej Umowy, nie będzie mógł zarejestrować Konta i nie będzie mieć prawa do korzystania z tej Usługi.

Podczas procesu rejestracji Firma może pobrać dane o adresie IP, a także oprogramowaniu komputera i jego parametrach sprzętowych. Podawane przez Użytkownika dane są gromadzone i wykorzystywane przez Firmę na użytek wewnętrzny, na wiele sposobów, w tym m.in. do weryfikacji praw Użytkownika i prowadzenia jego Konta, zapewniania unikalnego charakteru Konta, na potrzeby systemu zabezpieczeń, analizy technicznej, obsługi płatności i rozwiązywania problemów związanych z płatnościami, a także do ochrony Firmy i innych osób/podmiotów przed nadużyciami.  Wszystkie podane przez Użytkownika informacje, które gromadzi Firma, podlegają ustaleniom niniejszej Umowy oraz Zasad zachowania poufności, dołączonych do niej na mocy niniejszego odwołania. Użytkownik zobowiązuje się zawsze: (i) przekazywać dokładne, aktualne i pełne informacje na swój temat, gdy zostanie poproszony o to w naszym formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób; (ii) uaktualniać swoje dane (w tym swój adres e-mail) tak, aby były dokładne, aktualne i pełne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli jakiekolwiek podane przez niego informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej Umowy i zakończenia świadczenia Usługi, a także, wedle własnego uznania, do zgłoszenia odpowiednim władzom podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika. Firma nie odpowiada za działania hakerskie, podejmowane w stosunku do Konta, ani za usunięcie Konta (lub informacji w nim zawartych) w inny sposób.

Jeśli Użytkownik ma poniżej 13 lat, musi podać adres e-mail jednego z rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun otrzyma drogą elektroniczną „Informację dla rodziców lub opiekunów na temat praktyk stosowanych podczas pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących dzieci”. Podopieczny uzyska dostęp do strony dopiero wtedy, gdy rodzic/opiekun podejmie pewne kroki, w tym między innymi podpisze i odeśle zgodne z prawem oświadczenie, wymagane przy podawaniu danych osobowych i tworzeniu konta.

Rodzice/opiekunowie zgadzają się na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podjęte w ramach korzystania z Konta. Odpowiadają również za poinformowanie dziecka o warunkach Umowy tak, żeby je zrozumiało, podobnie jak w przypadku wszystkich innych warunków, zasad, powiadomień i umów Firmy. Niezależnie od powyższych ustaleń Użytkownik zawsze ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykonane działania i rzeczy pozyskane za pośrednictwem jego Konta, w tym między innymi wszelkie czynności, które mogą zostać wykonane, lub przedmioty, które może uzyskać jego dziecko. Prawo do założenia Konta mają wyłącznie „osoby fizyczne”, w odróżnieniu od każdego rodzaju osoby prawnej (np. spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki osobowej). Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.

Niedozwolony jest wybór nazwy użytkownika wykorzystującej jego nazwisko lub naruszającej prawa osób trzecich. Nie wolno również podszywać się pod jakiegokolwiek pracownika firmy Spin Master Studios, pozostałych użytkowników czy osoby publiczne lub uznawane za sławne. Ponadto zabroniony jest wybór nazwy użytkownika, która jest myląca bądź obraźliwa, o wydźwięku rasistowskim, obscenicznym, krzywdzącym, nielegalna lub w inny sposób niewłaściwa bądź naruszająca wymagania dotyczące nazwy użytkownika określone w poniższych Zasadach postępowania. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje do niestosowania pisowni z błędami lub pisowni alternatywnej oraz do niepodejmowania wszelkich innych działań mających na celu obejście powyższych ograniczeń. Użytkownik rozumie i zgadza się, że poza wyżej wymienionymi ograniczeniami Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania lub modyfikacji nazwy użytkownika w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i według własnego uznania. Użytkownik odpowiada za poufność i wykorzystywanie nazwy użytkownika oraz hasła i zgadza się na nieprzekazywanie prawa do korzystania z lub dostępu do Serwisu przy użyciu nazwy użytkownika lub hasła żadnej osobie trzeciej (wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem jednego (1) z nieletnich dzieci). UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE POUFNOŚCI W ODNIESIENIU DO NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA, JAK RÓWNIEŻ ZA WSZELKIE CZYNNOŚCI (W TYM, ODPOWIEDNIO, ZAKUPY I OPŁATY) DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KONTA UŻYTKOWNIKA.

Praw członkowskich nie można przenosić na inne konto.

3. DOSTĘPNOŚĆ

Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu maksymalnego skrócenia czasu niedostępności strony, jednak nie może składać obietnic w zakresie nieprzerwanego, bezpiecznego i pozbawionego błędów świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania/zawieszenia świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, z dowolnego powodu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat z tytułu przerwania świadczenia Usługi.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszelkich właściwych przepisów prawa, obowiązujących regulaminów i zasad. Firma zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań, uznanych przez Firmę za konieczne i właściwe, w celu zachowania integralności Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na przestrzeganie następujących warunków:

1. użytkownik nie będzie publikować niczego, co (i) ma charakter zniesławienia, nękania, grożenia lub naruszenia prawa innej osoby do prywatności; (ii) jest bigoteryjne, nienawistne lub rasowo bądź w inny sposób obraźliwe; (iii) jest agresywne, wulgarne, ma charakter pornografii lub budzi skojarzenia erotyczne; lub (iv) w inny sposób szkodzi, albo można zasadnie oczekiwać, że zaszkodzi, osobie bądź podmiotowi;

2. użytkownik nie będzie publikować niczego, co jest nielegalne lub stanowi wyraz poparcia bądź zachętę do niezgodnej z prawem działalności albo dyskusji na temat niezgodnych z prawem czynów z zamiarem ich popełnienia, w tym: przesyłać treści, które stanowią próbę angażowania się w pornografię dziecięcą, wiążą się z prześladowaniem, napaścią seksualną, oszustwem, handlem obscenicznymi lub skradzionymi materiałami, handlem narkotykami lub ich nadużywaniem, nękaniem, kradzieżą albo zmową w celu popełnienia czynów przestępczych;

3. użytkownik nie będzie publikować niczego, co narusza lub łamie dowolne prawo strony trzeciej, w tym: (i) prawo autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa wynikające z własności lub umowy; (ii) prawa do prywatności (w szczególności niedozwolone jest rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju danych osobowych innej osoby bez jej wyraźnego pozwolenia) lub prawa do wizerunku; albo (iii) dowolne zobowiązanie do zachowania poufności;

4. użytkownik nie będzie publikować niczego, co (i) ogólnie nie dotyczy wyznaczonego tematu Strony; (ii) narusza dowolne określone ograniczenia obowiązujące Stronę, w tym ograniczenia wiekowe i procedury; lub (iii) jest aspołeczne, zakłóca spokój, jest destrukcyjne, w tym cokolwiek, co może być interpretowane jako „flamowanie” „spamowanie”, „floodowanie”, „trollowanie”, „griefing” zgodnie z powszechnym znaczeniem i użyciem tych terminów w Internecie.

5. użytkownik nie będzie publikować niczego, co (i) wyraża lub sugeruje, że wszelkie stwierdzenia Użytkownika lub jego działania są przez nas aprobowane; lub (ii) stanowi podszycie się pod inną osobę (w tym osobę sławną), sugestię, że Użytkownik jest pracownikiem firmy Spin Master Studios, przedstawicielem firmy Spin Master Studios, w tym CM lub CS (Community Manager (menedżerem społeczności) albo przedstawicielem Customer Support (działu obsługi klienta), albo stanowi próbę wprowadzenia innych osób w błąd poprzez wskazanie, że Użytkownik reprezentuje firmę Spin Master Studios lub jej partnerów bądź podmioty zależne firmy Spin Master Studios;

6. użytkownik nie będzie publikować niczego, co ma charakter komercyjny, jest związane z działalnością gospodarczą lub ofertą sprzedaży produktów, usług albo innych rzeczy (niezależnie od tego, czy takie działanie przynosi zysk) lub jest formą nagabywania innych (w tym prośby o dary i datki);

7. użytkownik nie będzie publikować niczego, co zawiera wirusa lub inny destrukcyjny kod albo w inny sposób ingeruje w Serwis lub każdą przyłączoną do niego sieć, niekorzystnie na nie wpływa lub im szkodzi bądź w inny sposób zakłóca korzystanie z Serwisu przez dowolną osobę lub podmiot;

8. użytkownik nie będzie (i) publikować łączy do żadnej strony lub zawartości na tej Stronie innych niż adres URL witryny www.AirHogs.com ani (ii) dostarczać łączy do witryn internetowych, które promują jakikolwiek produkt lub jakąkolwiek usługę;

9. zabronione jest pobieranie, kopiowanie, reprodukcja, dalsze publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, modyfikacja, dystrybucja lub publiczna prezentacja treści lub informacji znajdujących się w Serwisie bez wyraźnej zgody na mocy niniejszej Umowy;

10. niedozwolone jest używanie narzędzi umożliwiających działania hakerskie, zmianę Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej) lub Serwisu bądź pozwalających na podłączenie się do interfejsu binarnego lub wykorzystanie interfejsu Użytkownika lub innych niż zapewnione Użytkownikowi przez Firmę;

11. niedozwolone są próby uzyskania hasła lub innych prywatnych informacji dotyczących konta od innych osób lub Użytkowników Serwisu;

12. zabronione jest przesyłanie oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie, wady, programy zmieniające ustawienia daty lub godziny lub innych elementów o działaniu destrukcyjnym.

13. nie wolno publikować jakichkolwiek danych osobowych ani informacji czy treści, za pomocą których można ustalić tożsamość Użytkownika, np. imienia i nazwiska, pełnego adresu, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, własnych zdjęć czy filmów ze swoim wizerunkiem, a także ze swoimi znajomymi bądź krewnymi.

Firma nie może i nie zapewnia, że inni użytkownicy przestrzegają lub będą przestrzegać powyższych Zasad postępowania lub innych warunków niniejszych Warunków korzystania z Serwisu, jak również, w odniesieniu do relacji Użytkownika i Firmy, że Użytkownik przyjmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie ryzyko zagrożenia zdrowia wynikające z takiego nieprzestrzegania Zasad.

5. SKARGI ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

Spin Master Studios prosi o poszanowanie praw własności intelektualnej. W celu ochrony własności intelektualnej innych osób przed niedozwolonym jej wykorzystaniem Firma zwraca się do Użytkownika o pomoc. Ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) z 1998 roku stwarza właścicielom praw autorskich możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku, kiedy są przekonani, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa, zgodnie z prawem autorskim, obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że materiały zamieszczone na Stronie naruszają jego prawa autorskie, prosimy o przesłanie do przedstawiciela ds. praw autorskich firmy Spin Master Studios powiadomienia o naruszeniu praw („Powiadomienie”) z podaniem następujących informacji oraz danych:

1. elektronicznego lub fizycznego podpisu właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich;

2. opisu dzieła objętego prawem autorskim, które zgodnie z treścią powiadomienia zostało naruszone, w tym również adresu URL (tj. adresu witryny internetowej) lub innej określonej lokalizacji na Stronie, gdzie znajduje się materiał objęty naruszonym prawem autorskim, a także informacji wystarczających do zlokalizowania materiału i określenia powodu, dla którego zgłoszono naruszenie praw autorskich;

3. opisu lokalizacji, w której znajduje się oryginał lub zatwierdzona kopia dzieła objętego prawem autorskim, np. adresu URL, gdzie dzieło zostało zamieszczone lub tytułu książki, w której zostało opublikowane;

4. adresu, numeru telefonu i adresu e-mail Użytkownika;

5. oświadczenia Użytkownika, że w dobrej wierze żywi przekonanie, że przedstawiony przypadek wykorzystania dzieła nie uzyskał zgody właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub nie jest zgodny z prawem, jak również

6. oświadczenia Użytkownika, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, że informacje podane w Powiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub posiada upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskim.

Kontakt z przedstawicielem firmy Spin Master Studios ds. praw autorskich w sprawie Powiadomienia o naruszeniu praw autorskim jest możliwy w następujący sposób:

Poczta tradycyjna:

Community Management
c/o Spin Master Studios, Inc.
5890 Jefferson Blvd. Suite E
Los Angeles, CA 90016

Jeżeli Użytkownik uważa, że powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zawiera informacje skierowane w nieuzasadniony sposób przeciwko niemu, ustawa DMCA dopuszcza możliwość skierowania do firmy Spin Master Studios kontrpowiadomienia. Powiadomienia i kontrpowiadomienia muszą spełniać aktualnie obowiązujące wymogi, określone ustawą DMCA. Firma sugeruje zasięgnięcie porady u doradcy prawnego przed złożeniem Powiadomienia lub kontrpowiadomienia. Należy mieć świadomość, że fałszywe roszczenia podlegają karze na mocy ustawy DMCA. Spin Master Studios pozbawi przywilejów członkowskich oraz dostępu do Strony osoby biorące udział w aktach naruszenia praw.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO ZAKRESIE FIRMA ORAZ KAŻDY, KTÓ POMAGAŁ FIRMIE W TWORZENIU, PRODUKCJI, DOSTARCZENIU LUB UTRZYMANIU NINIEJSZEJ STRONY, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB KARNE ORAZ KOSZTY OBSŁUGI I REPREZENTACJI ADWOKACKIEJ WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY I/LUB MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE BĄDŹ WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI WEZWAŃ LUB DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM, ZNIESŁAWIENIEM LUB POMÓWIENIEM. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU NIEZADOWOLENIA Z KORZYSTANIA ZE STRONY, MATERIAŁÓW LUB STRON POWIĄZANYCH JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ODPOWIEDNIO ZE STRONY, MATERIAŁÓW LUB STRON POWIĄZANYCH. WYŁĄCZNA I MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SPIN MASTER STUDIOS ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY SKŁADANIA ROSZCZEŃ (WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WŁĄCZNIE, BEZ OGRANICZEŃ, Z NIESTARANNOŚCIĄ) LUB INNYCH) STANOWIĆ BĘDZIE ŁĄCZNA KWOTA ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UZYSKANIE DOSTĘPU DO STRONY.

PONADTO WSZYSTKIE TREŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH STOSOWNE PRAWO NIE ZEZWALA NA ODSTĄPIENIE OD GWARANCJI. FIRMA SPIN MASTER STUDIOS ORAZ JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE STRONA (LUB SERWER(Y), NA KTÓRYM(-YCH) JEST UTRZYMYWANA) BĄDŹ OPROGRAMOWANIE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNEJ, SZKODLIWEJ ZAWARTOŚCI. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I OŚWIADCZA, ŻE ODPOWIADA ZA UZYSKANIE I UTRZYMANIE CAŁEGO SPRZĘTU TELEFONICZNEGO, KOMPUTEROWEGO I I INNEGO, KONIECZNEGO DO UZYSKANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY, ORAZ ZA REGULOWANIE WSZELKICH POWIĄZANYCH Z TYM OPŁAT. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY I OPROGRAMOWANIE ORAZ RELIANCE THEREON#. ŻADNA OPINIA, PORADA LUB OŚWIADCZENIE FIRMY SPIN MASTER STUDIOS LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, CZŁONKÓW I UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ NIE STANOWI GWARANCJI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA STRONIE, CZY TEŻ W INNY SPOSÓB. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE UŻYTKOWNIKA ZE STRONY ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY SPOCZYWA W CAŁOŚCI NA UŻYTKOWNIKU.

6. ODSZKODOWANIE

Na życzenie firmy Użytkownik wyraża zgodę na wynagrodzenie strat oraz niewnoszenie roszczeń wobec Firmy w odniesieniu do odpowiedzialności, roszczeń, strat i kosztów, w tym kosztów obsługi i reprezentacji adwokackiej, wynikających bezpośredni lub pośrednio z naruszenia dowolnych Warunków korzystania z Serwisu, za które odpowiada Użytkownik lub wynikających z korzystania z niniejszego Serwisu lub przesyłania dowolnych treści za pośrednictwem niniejszej Strony. Innymi słowy, jeżeli Użytkownik podejmie działania, w wyniku których zgodnie z tymi zasadami dojdzie do wypowiedzenia członkostwa lub uniemożliwienia korzystania ze Strony, musi on przyjąć pełną odpowiedzialność za wszelkie tego następstwa.

7. WŁASNOŚĆ I OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Właścicielem i operatorem Strony jest firma Spin Master Studios wraz z innymi, zgodnie z postanowieniami umów. Kopiowanie, reprodukcja, ponowne publikowanie, przesyłanie, zamieszczanie lub jakakolwiek dystrybucja materiałów zamieszczonych na Stronie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolona. Modyfikacja materiałów lub wykorzystywanie materiałów dla wszelkich innych celów jest naruszeniem praw własności Firmy i jest surowo zabronione. Użytkownik przyznaje i oświadcza, że poprzez korzystanie z niniejszej Strony nie nabywa żadnych praw własności do niej.

W przypadku pobierania dowolnego oprogramowania ze Strony oprogramowanie to, w tym jego pliki, obrazy stanowiące część oprogramowania lub przez nie generowane, jak również dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie: „Oprogramowanie”), są przedmiotem ograniczonej licencji, udzielanej Użytkownikowi przez Firmę lub właściciela Oprogramowania. Tytuł własności oprogramowania nie podlega przeniesieniu na użytkownika. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym zostało zapisane Oprogramowanie, jednak firma zachowuje wszelkie prawa, tytuły i korzyści wynikające z oraz odnoszące się do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Odsprzedaż, dekomplilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblowanie lub jakiegokolwiek innego rodzaju przetwarzanie Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka bądź przekazywanie Oprogramowania jakiejkolwiek stronie trzeciej jest niedozwolone.

Wszelkie obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo, tekst i inne materiały umieszczone na niniejszej Stronie mogą być chronione prawem autorskim lub znakami towarowymi jako własność intelektualna firmy Spin Master Studios lub jej sprzedawców, dostawców, licencjodawców bądź innych użytkowników. Żaden z materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie nie może być reprodukowany, kopiowany, pobierany, przesyłany, przedstawiany, rozpowszechniany lub przekazywany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Spin Master Studios. Niezależnie od powyższego, materiały zamieszczone w sekcji „Materiały do pobrania” niniejszej Strony mogą być rozpowszechniane w celach niekomercyjnych, ale nie wolno ich modyfikować ani zmieniać w jakikolwiek sposób.

8. ZAGADNIENIA PRAWNE

Strona jest przeznaczona wyłącznie do osób mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma nie składa żadnych oświadczeń informujących, że materiały zamieszczone na Stronie są właściwe lub dostępne na innym obszarze. Osoby przebywające na innym obszarze, które zdecydowały się korzystać ze Strony, czynią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko; są one odpowiedzialne za przestrzeganie miejscowych przepisów, jeżeli są one właściwe i w zależności od ich zakresu.

Oprogramowanie jest ponadto przedmiotem kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych. Niedozwolone jest pobieranie lub innego rodzaju eksportowanie lub ponowne eksportowanie dowolnego Oprogramowania (i) na (lub do obywatela lub rezydenta) Kubę, do Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, Serbii (Jugosławii), lub jakichkolwiek innych krajów, w stosunku do których Stany Zjednoczone zastosowały embargo gospodarcze lub (ii) do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli (Specially Designated Nationals) amerykańskiego Departamentu Skarbu lub Tabeli Zakazu Zamówień (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu. Pobierając lub korzystając z Oprogramowania, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie przebywa, nie pozostaje pod kontrolą ani nie jest obywatelem lub rezydentem żadnego z tych krajów oraz że nie znajduje się na żadnej z wymienionych list.

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępności Strony i/lub dostarczania usług, programów, materiałów lub innych produktów opisanych lub oferowanych na Stronie w stosunku do dowolnych osób, obszarów geograficznych lub dowolnej jurysdykcji, według uznania i w dowolnym momencie, jak również do ograniczania ilości takich usług, programów, materiałów lub innych dostarczanych produktów.

9. LOTERIE, KONKURSY I ZABAWY

Wszelkie loterie, konkursy i zabawy, w których udział jest możliwy za pośrednictwem Strony, podlegają właściwym przepisom. Poprzez uczestnictwo w takich loteriach lub konkursach bądź zabawach Użytkownik podlega wspomnianym przepisom. Firma usilnie zachęca do lektury stosownych przepisów, do których umieszczono łącza przy odpowiednich pozycjach, jak również do zapoznania się z obowiązującymi w Firmie Zasadami zachowania poufności, które wraz z niniejszymi zasadami korzystania z serwisu regulują kwestie związane z informacjami przesyłanymi w związku z takimi loteriami, konkursami czy zabawami.

10. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KONTA

Za zachowanie bezpieczeństwa konta odpowiada Użytkownik. Obejmuje to ochronę przed działaniami hakerskimi, ochronę hasła, zabezpieczenie przed wirusami oraz wszystkimi innymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa komputera lub konta. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwo konta Użytkownika można skontaktować się działem obsługi klienta pod adresem support@airhogs.com. Jeżeli doszło do kradzieży konta, włamania się do niego lub naruszenia jego bezpieczeństwa w dowolny inny sposób, Firma może zawiesić konto na czas dochodzenia. Firma przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie może spowodować zawieszenie konta, zobowiązując się do możliwie szybkiego zamknięcia dochodzenia. Po zamknięciu dochodzenia Firma określi właściwe działania. W przypadku zidentyfikowania osoby prowadzącej działania hakerskie lub dopuszczającej się kradzieży kont Firma może podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym zablokowanie wszystkich jej kont.

11. KONIEC OBOWIĄZYWANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z SERWISU

Niniejsza Umowa o korzystanie z Serwisu obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia lub wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi. Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy o korzystanie z Serwisu i/lub udostępnienie oraz umożliwienie korzystania ze Strony lub którejkolwiek z jej części w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, z określonego powodu lub bez. Po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej wypowiedzeniu prawo Użytkownika do korzystania ze Strony natychmiast wygasa.

12. POWIADOMIENIA

W przypadku konieczności skontaktowania się z Firmą odnośnie do Strony lub niniejszych Warunków korzystania z serwisu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres support@airhogs.com. Istnieje również możliwość skontaktowania się za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Spin Master Studios 5890 Jefferson Blvd. Suite E. Los Angeles, CA 90016. DW: Community Management.

13. OCHRONA NIELETNICH

Zgodnie z paragrafem 47 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Część 230 (d) z poprawkami, Firma informuje, że środki umożliwiające sprawowanie kontroli rodzicielskiej (takiej jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania) są dostępne w handlu i mogą pomóc w ograniczaniu dostępu do materiałów szkodliwych dla osób nieletnich. Informacje określające aktualnych dostawców takich środków ochrony są dostępne na stronach internetowych organizacji Electronic Frontier Foundation oraz America Links Up

14. UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZE STANU KALIFORNIA

Zgodnie z paragrafem 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia użytkownikom Strony przysługuje prawo do składania powiadomień o naruszeniu praw konsumentów. Istnieje możliwość pisemnego skontaktowania się z Zespołem ds. Reklamacji (Complaint Assistance Unit) Wydziału Obsługi Konsumentów (Division of Consumer Affairs) Departamentu ds. Konsumenckich Stanu Kalifornia (California Department of Consumer Affairs) pod adresem: 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

15. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa o korzystanie z Serwisu podlega i jest interpretowania zgodnie z przepisami prawa stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki, z pominięciem reguł rozstrzygania sprzeczności pomiędzy przepisami. Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji cywilnej sądów federalnych i stanowych w hrabstwie San Diego, w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zgadza się na rozpatrywanie wszelkich skarg przez wskazane sądy. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z dowolnego powodu niemożliwą do wyegzekwowania, wówczas część ta będzie interpretowana rozdzielnie i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych części. Jest to całość porozumienia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, odnosząca się do przedmiotu niniejszej umowy i zastępuje ona wszelkie poprzednie lub jednoczesne pisemne lub ustne porozumienia, zawarte pomiędzy Firmą a Użytkownikiem. Niniejsza Umowa o korzystanie z Serwisu nie może podlegać przypisaniu, przeniesieniu lub podlicencjonowaniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Spin Master Studios. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się takich praw w stosunku do przeszłych lub przyszłych przypadków naruszenia praw. Wszelkie nagłówki, wyróżnienia lub nazwy części, zawarte w niniejszych Warunkach korzystania z Serwisu mają jedynie charakter ułatwień i w żaden sposób nie określają ani nie objaśniają żadnej części ani warunku Umowy.

Plane

Obsługa klienta

Masz problem z produktem firmy Air Hogs?
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Twoja maszyna znowu wzbiła się w powietrze. Nasz dział obsługi klienta jest dostępny pod telefonem 1-800-622-8339 lub adresem e-mail: support@airhogs.com. Godziny: poniedzialek do piatku od godziny 8:00 do 17:00 (czas Nowojorski).

Opuszczasz witrynę airhogs.com, aby przejść w inne miejsce.