Zasady zachowania poufności

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI ZACHOWANIA POUFNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU.

Priorytetem firmy Spin Master Studios, Inc. („Spin Master Studios”) jest zachowanie poufności, dokładności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Niniejsze Zasady zachowania poufności dla Strony opracowaliśmy w celu opisania naszych zasad i praktyk w zakresie zachowania poufności oraz sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe osób, które odwiedzają niniejszą stronę („Strona”) lub korzystają z usług oferowanych przez nas za pośrednictwem niniejszej Strony („Usługi”).

Prosimy o przeczytanie niniejszych zasad. Ich lektura pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób traktujemy dane osobowe Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości, czy lub w jaki sposób dotyczą go niniejsze zasady, prosimy skontaktować się z naszym specjalistą ds. zachowania poufności, aby uzyskać więcej informacji.

Co to są dane osobowe?

W niniejszych Zasadach zachowania poufności dane osobowe stanowią każdą informację na temat możliwej do zidentyfikowania osoby, inną niż stanowisko tej osoby lub służbowe informacje kontaktowe używane do prowadzenia komunikacji służbowej.

Dane osobowe obejmują na przykład imię, wiek, adres e-mail, preferencje (takie jak prośba o otrzymywanie naszych biuletynów lub ofert specjalnych) i, w stosownych przypadkach, dane dotyczące płatności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Użytkownicy mogą odwiedzać Stronę lub korzystać z Usług bez przekazywania nam informacji o swojej tożsamości lub bez ujawniania informacji o sobie, takich jak adres e-mail. Nasz serwer WWW może gromadzić informacje związane z odwiedzinami Użytkownika na Stronie lub w Usługach, m.in. takie, jak adres IP i domena używane do uzyskania dostępu do Strony lub Usług, typ i wersja przeglądarki, witryna internetowa, z której uzyskano dostęp do Strony lub Usług, strona, z której Użytkownik wszedł do serwisu, i z której go opuścił, wszelkie strony wyświetlane przez ten adres IP oraz kraj, z którego pochodzi Użytkownik. Informacji tych używamy do monitorowania statystyk Strony i Usług (takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, liczba odsłon strony) oraz do naszych celów biznesowych, takich jak praca nad ciągłą modernizacją Strony i Usług.

Ponadto możemy gromadzić dane osobowe przesłane nam przez Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres oraz wszelkie inne informacje kontaktowe lub inne informacje, które Użytkownik może nam przekazać poprzez:

 • zarejestrowanie się jako członek na Stronie lub w Usłudze;
 • przesłanie artykułu, filmu lub komentarza na Stronę lub do Usługi;
 • prowadzenie z nami korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail przy użyciu utworzonych w tym celu hiperłączy;
 • uczestnictwo w badaniach lub ankietach albo odpowiadanie na oferty specjalne, a także udział w akcjach rozdawania upominków i promocjach.

Dane osobowe Użytkownika mogą być także gromadzone, gdy uczestniczy on w badaniach i ankietach lub odpowiada na oferty specjalne albo bierze udział w akcjach rozdawania upominków bądź w promocjach na Stronie. Ponadto Strona może przechowywać teksty rozmów na czacie i inne wiadomości Użytkownika na potrzeby przekazywania i dostarczania tych wiadomości oraz w celu wyeliminowania ryzyka niewłaściwego wykorzystania naszej Strony i Usług. Inne informacje, takie jak stan Konta, są generowane i przetwarzane przez Stronę w normalnym trybie zapewniania dostępności usług dla naszych członków i innych użytkowników.

Dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe?

Oprócz określonych celów, o których możemy poinformować Użytkownika w momencie, gdy zbieramy jego dane osobowe, lub wcześniej, możemy także gromadzić dane osobowe Użytkownika, abyśmy mogli:

 • ustanowić i obsługiwać relację Użytkownika z nami oraz zarządzać nią;
 • egzekwować nasze Warunki korzystania z serwisu, w tym badać postępowanie użytkowników i w niektórych przypadkach blokować użytkownika tymczasowo lub na stałe na Stronie lub w Usługach, jeśli dany użytkownik nieodpowiednio postępuje;
 • analizować i ulepszać produkty i usługi, które dostarczamy Użytkownikowi;
 • spełniać prośby Użytkownika;
 • zabezpieczyć się przed błędem, oszustwem, kradzieżą i zniszczeniem naszych towarów i naszej własności;
 • przestrzegać obowiązującego prawa i wymogów organów regulacyjnych.

Możemy także wykorzystać informacje kontaktowe Użytkownika w celu przekazania jemu lub jego rodzicowi/rodzicom albo opiekunowi/opiekunom powiadomień dotyczących Strony lub Usług, np. wszelkich przyszłych zmian niniejszych zasad, oraz możemy ujawniać takie informacje w odpowiedzi na żądanie organu ścigania lub innej organizacji publicznej (w tym szkół lub ośrodka pomocy społecznej dla dzieci), albo jeśli uznamy, że takie ujawnienie może zapobiec przestępstwu, przyspieszyć dochodzenie związane z bezpieczeństwem publicznym lub zapewnić bezpieczeństwo dziecka korzystającego ze Strony lub Usług, zagwarantować bezpieczeństwo lub integralność Strony lub Usług albo umożliwić nam zabezpieczenie się przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane naszym pracownikom, kontrahentom, doradcom, spółkom zależnym lub innym stronom, które wymagają takich informacji, aby pomóc w ustanowieniu i obsłudze naszej relacji z Użytkownikiem oraz zarządzaniu nią, lub w celu opracowania, obsługiwania i udostępniania Strony i Usług. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione lub przekazane innej stronie w przypadku zmiany właściciela lub udzielenia zabezpieczenia w postaci części lub całości zasobów spółki Spin Master Studios.

Dane osobowe Użytkownika mogą również zostać ujawnione:

 • w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo lub przepisy (na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do stawienia się w sądzie);
 • w celu zapewnienia ochrony praw i własności firmy Spin Master Studios;
 • w nagłych przypadkach lub w sytuacjach, w których jest to konieczne, do zapewnienia bezpieczeństwa osoby lub grupy osób;
 • w sytuacjach, w których dane osobowe są powszechnie dostępne;
 • za zgodą Użytkownika.

 

Użytkownik potwierdza i oświadcza, że dostęp do niniejszej Strony i Usług oraz korzystanie z nich jest świadczone za pośrednictwem Internetu oraz, że jego dane, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do innych państw i przechowywane lub przetwarzane w dowolnym kraju. Możemy gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody w sytuacjach, w których jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo albo wymogi organów regulacyjnych.

Możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail.

Możemy wysyłać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej ważne informacje dotyczące Strony lub Usług (takie, jak zmiany w naszej ofercie usług).

Ponadto w sytuacji, gdy Użytkownik prosi nas o udzielenie informacji lub staje się członkiem Strony albo użytkownikiem którejkolwiek z Usług, możemy użyć podanego przez Użytkownika adresu e-mail w celu wysłania mu informacji na temat oferty produktów i usług, które, naszym zdaniem, mogą go zainteresować. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości e-mail, może z nich zrezygnować, informując nas o tym, gdy przekazuje nam swoje dane osobowe lub rejestruje się u nas. Jeśli Użytkownik zmieni później zdanie, może w dowolnym czasie zmienić ustawienia swojego Konta, aby wskazać, że chce otrzymywać te wiadomości lub nie chce ich już otrzymywać.

Jeśli Użytkownik poprosił nas o umieszczenie go na liście wysyłkowej dla wiadomości e-mail w celu regularnego przekazywania mu określonych informacji, może w dowolnym czasie poprosić nas o usunięcie go z tej listy (korzystając z instrukcji rezygnacji z subskrypcji dostarczonych w każdej wiadomości e-mail i znajdujących się na Stronie lub w Usłudze, w której Użytkownik się zarejestrował).

Prosimy, baw się bezpiecznie (kilka słów o bezpieczeństwie w Internecie)

Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani stuprocentowo niezawodne. Ponadto za każdym razem, gdy Użytkownik dobrowolnie ujawnia swoje dane osobowe na tablicach wiadomości, w wiadomościach e-mail lub na czatach na Stronie albo za pośrednictwem Usług, informacje te mogą być zbierane i wykorzystywane przez inne osoby. Kiedy Użytkownik publikuje swoje dane osobowe w powszechnie dostępnych miejscach, inne osoby mogą mu wysyłać niepożądane wiadomości e-mail lub w inny sposób próbować się z nim skontaktować.

Należy zawsze zachowywać ostrożność w stosunku do informacji, które przekazuje się lub przechowuje w Internecie.

Uwagi specjalne na temat dzieci

Zgodnie z naszymi obowiązkami, wynikającymi z różnych przepisów prawa o ochronie prywatności dzieci (takich, jak amerykańska ustawa o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w Internecie), nie zbieramy, nie wykorzystujemy, nie ujawniamy ani nie przechowujemy rozmyślnie danych osobowych dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat bez zgody ich rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów.

Dlatego prosimy, aby dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat nie wysyłały nam żadnych danych osobowych za pośrednictwem Strony lub Usług i uzyskały zgodę rodziców/opiekunów na odwiedzenie Strony lub skorzystanie z Usług. Prosimy, aby dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat nie wysyłały nam żadnych danych osobowych za pośrednictwem Strony i wymagamy podpisanej zgody w postaci wymaganego prawem oświadczenia, która jest niezbędna przy przekazywaniu informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, wysłanego nam przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku poniżej 13 lat w celu umożliwienia dostępu podopiecznych do zawartości lub usług zawartych na Stronie. Wymagamy, aby wszystkie osoby zaakceptowały nasze Warunki korzystania z serwisu, które wyraźnie stanowią, że użytkownicy Strony i Serwisu muszą mieć zgodę rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów, jeśli mają mniej niż 13 lat, a także w widocznym miejscu przedstawiają informację dla rodziców/opiekunów opisującą sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe. W sytuacjach, w których dowiadujemy się, że nieumyślnie uzyskaliśmy informacje umożliwiające identyfikację dziecka w wieku poniżej trzynastu (13) lat, próbujemy poinformować o tym rodzica lub opiekuna danego dziecka i usunąć takie informacje z naszej bazy danych.

Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem nastolatka w wieku poniżej osiemnastu (18) lat, ale jednocześnie powyżej co najmniej trzynastu (13) lat, i upoważnił tego nastolatka do korzystania z Konta, zalecamy Użytkownikowi, aby ZABRONIŁ temu nastolatkowi podawania podczas korzystania z Serwisu swojego prawdziwego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub innych informacji umożliwiających identyfikację. Nastolatki w wieku poniżej osiemnastu (18) lat, ale jednocześnie powyżej trzynastu (13) lat, powinny zachęcić swoich rodziców do zapoznania się z niniejszymi zasadami i do skontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Jeśli Użytkownik uważa, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od jego dziecka w wieku poniżej trzynastu (13) lat lub dotyczące go, prosimy skontaktować się z naszym specjalistą ds. zachowania poufności w określony poniżej sposób.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Gdy Użytkownik odwiedza Stronę lub Usługi, możemy umieścić plik cookie na dysku twardym jego komputera w celu monitorowania historii odwiedzin. Plik cookie jest małym plikiem z danymi, przesyłanym na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Plik ten może zostać odczytany wyłącznie przez witrynę internetową, która umieściła go na dysku twardym. Plik cookie pełni funkcję dowodu tożsamości i umożliwia Stronie zidentyfikowanie Użytkownika oraz zapisanie jego haseł i preferencji. Plik cookie umożliwia nam monitorowanie odwiedzin Użytkownika na Stronie lub w Usługach, abyśmy mogli poznać wykorzystanie Strony i Usług, a także lepiej dopasować je do potrzeb Użytkownika. Nasze pliki cookie pomagają nam na przykład zdobyć informacje na temat wykorzystania Strony i Usług poprzez umożliwienie monitorowania liczby gości, częstotliwości odwiedzania przez nich różnych części Strony i Usług, a także ich lokalizacji geograficznej.

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby akceptowały pliki cookie. Jednak w większości tych przeglądarek można zmienić to ustawienie tak, aby przeglądarka internetowa: (1) informowała użytkownika, zanim witryna internetowa umieści plik cookie na jego dysku twardym, aby mógł zdecydować, czy chce zaakceptować dany plik; lub (2) automatycznie zapobiegała umieszczeniu pliku cookie na dysku twardym. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie nie są akceptowane, Użytkownik nie będzie mógł otworzyć szeregu stron znajdujących się w serwisie.

Zgoda Użytkownika jest dla nas ważna

Korzystanie ze Strony lub Usług oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych w sposób objaśniony w niniejszych Zasadach zachowania poufności.

Ponadto Użytkownik może zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych i rozsądnego terminu wypowiedzenia, poprzez skontaktowanie się z naszym specjalistą ds. zachowania poufności przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych. W niektórych okolicznościach zmiana lub wycofanie zgody może poważnie ograniczyć naszą zdolność do dostarczania Użytkownikowi produktów lub usług. Wszelkie prośby dotyczące takiego wycofania lub zmiany zgody powinny zostać sporządzone na piśmie i zaadresowane do naszego specjalisty ds. zachowania poufności.

Jak są chronione dane osobowe Użytkownika?

Firma Spin Master Studios stara się zapewnić fizyczne, techniczne i proceduralne zabezpieczenia, odpowiednie dla danych osobowych, o których mowa. Zabezpieczenia te służą ochronie danych osobowych Użytkownika przed utratą i nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nie możemy niestety zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet. Dlatego mimo iż Strona i Usługi korzystają z technologii ochrony danych osobowych Użytkownika, nie możemy zagwarantować zachowania poufności lub bezpieczeństwa informacji, które Użytkownik nam przesyła. Tym samym Użytkownik przesyła te informacje na własne ryzyko.

Co z reklamami innych firm lub łączami do innych serwisów?

Nasza Strona i Usługi mogą zawierać łącza do innych serwisów, które mogą podlegać mniej rygorystycznym standardom zachowania poufności. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za praktyki, zasady lub działania w zakresie zachowania poufności obowiązujące/podejmowane przez strony trzecie, które obsługują te serwisy. Firma Spin Master Studios nie odpowiada za sposób, w jaki te strony trzecie gromadzą, wykorzystują lub ujawniają dane osobowe Użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami zachowania poufności tych serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.

Uaktualnianie danych osobowych

Jest ważne, aby informacje zawarte w naszej dokumentacji były zarówno dokładne, jak i aktualne. Jeśli dane osobowe Użytkownika zmienią się w okresie, kiedy nadal korzysta on z naszych Usług, prosimy nas poinformować o takich zmianach.

W niektórych okolicznościach możemy nie zgodzić się z żądaniem zmiany przez Użytkownika jego danych osobowych i zamiast tego dołączymy alternatywny tekst do danego zapisu.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może poprosić o wyświetlenie swoich danych osobowych, które przechowujemy w systemie. Jeśli Użytkownik zechce przejrzeć, zweryfikować lub poprawić swoje dane osobowe, powinien skontaktować się z naszym specjalistą ds. zachowania poufności, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych. Prosimy pamiętać, że wszelkie tego typu prośby muszą mieć formę pisemną.

Prosimy pamiętać, że od Użytkownika proszącego o udostępnienie mu jego danych osobowych, możemy zażądać określonych informacji, które umożliwią nam potwierdzenie jego tożsamości i uprawnień, jak również odszukanie i przekazanie temu Użytkownikowi przechowywanych przez nas danych. Dostęp do danych osobowych może być płatny. W takiej sytuacji powiadomimy o tym Użytkownika z wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik potrzebuje pomocy w przygotowaniu takiej prośby, powinien się skontaktować z naszym specjalistą ds. zachowania poufności.

Prawo Użytkownika do dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, nie jest bezwarunkowe. Istnieją przypadki, w których obowiązujące prawo lub wymogi organów regulacyjnych pozwalają nam odmówić, lub wymagają od nas odmowy, przekazania wszystkich lub części danych osobowych, które przechowujemy na temat Użytkownika. Ponadto dane osobowe mogły zostać zniszczone, skasowane lub stać się anonimowe zgodnie z naszymi obowiązkami i praktykami w zakresie przechowywania dokumentacji.

W przypadku, gdy nie będziemy mogli zapewnić Użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych, postaramy się poinformować go o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich prawnych lub regulacyjnych ograniczeń.

Pytania i wątpliwości

Pytania i uwagi dotyczące naszych Zasad zachowania poufności prosimy wysyłać w postaci wiadomości e-mail, na adres support@airhogs.com, lub pocztą tradycyjną, na adres:

Community Management
c/o Spin Master Studios, Inc.
5890 Jefferson Blvd. Suite E
Los Angeles, CA 90016

Stosowanie i interpretacja niniejszych Zasad zachowania poufności

Naszą zasadą jest przestrzeganie ustawodawstwa dotyczącego zachowania poufności w każdej jurysdykcji, w której prowadzimy działalność. Czasem ustawodawstwo dotyczące zachowania poufności lub prawo osoby do prywatności różnią się w poszczególnych jurysdykcjach. Niniejsze Zasady zachowania poufności mają ograniczony zakres i zastosowanie. W rezultacie prawa i obowiązki zawarte w niniejszych Zasadach zachowania poufności mogą nie być dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich jurysdykcjach.

Każda interpretacja związana z niniejszymi Zasadami zachowania poufności zostanie dokonana przez naszego specjalistę ds. zachowania poufności. Niniejsze Zasady zachowania poufności zawierają przykłady, ale ich zastosowanie nie ogranicza się do takich przykładów. Dlatego w miejscu, gdzie użyte zostało słowo „w tym”, oznacza ono „w tym, w szczególności”.

Niniejsze Zasady zachowania poufności nie stanowią ani nie nadają komukolwiek jakichkolwiek praw, a także nie nakładają na spółkę Spin Master Studios żadnych praw lub obowiązków, wykraczających poza prawa bądź obowiązki nałożone przez obowiązujące przepisy lub istniejących oprócz nich. Jeśli w określonym przypadku wystąpi niezgodność między niniejszymi Zasadami zachowania poufności i takimi przepisami prawa, niniejsze Zasady zachowania poufności będą interpretowane odnośnie do danego przypadku tak, aby nadać moc tym przepisom i zapewnić ich przestrzeganie.

Zmiany niniejszych Zasad zachowania poufności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych obowiązkach wynikających z przepisów prawa lub zmian w sposobie, w jaki używamy danych osobowych Użytkownika. Każda taka poprawiona wersja niniejszych Zasad zachowania poufności zostanie zamieszczona na Stronie, dlatego zachęcamy Użytkowników do regularnego sprawdzania treści tych zasad. Niniejsze Zasady zachowania poufności zostały ostatnio uaktualnione w marcu 2010 roku.

Plane

Obsługa klienta

Masz problem z produktem firmy Air Hogs?
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Twoja maszyna znowu wzbiła się w powietrze. Nasz dział obsługi klienta jest dostępny pod telefonem 1-800-622-8339 lub adresem e-mail: support@airhogs.com. Godziny: poniedzialek do piatku od godziny 8:00 do 17:00 (czas Nowojorski).

Opuszczasz witrynę airhogs.com, aby przejść w inne miejsce.